פרסום ידיעה
תפריט
מדור אובדן כושר עבודה

את מי אפשר לתבוע לאחר תאונת עבודה?

מערכת LawFeed

 • 01/09/2020 · 18:49

באם נפגעתם מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע או מפגיעת מיקרו טראומה, ובהתאם לאישור רפואי הנכם לא יכולים לעבוד – בעבודה הנוכחית שלכם או לחלופין בעבודה הולמת שונה, תהיו זכאיים לתשלום דמי פגיעה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה. מי מבינכם אשר הוענקו לו דמי פגיעה ונותרתם עם נכות בשל הפגיעה, לרבות מי ששב לעבודתו בסיום העת ששולמו לו דמי הפגיעה, עשוי להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.

מי הינו זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה?

 • כל מי אשר עונה על הקריטריונים שלהלן –
 • מי שאינו היה מועסק בעת שרשומה בתעודה. מי שנקבע לו אי כושר עבודה חלקי ושעות עבודתו הופחתו בהתאם להיתר רפואי, זכאי לדמי פגיעה מועטים, בהלימה השעות שבהן החסיר ממקום העבודה שלו.
 • הינו מבוטח בביטוח של נפגעי עבודה.
 • מי שאוחז בתעודה הודות אי כושר עבודה מטעם הרופא המטפל או ממרפאה לתאונות עבודה, עם הדגשה של הפגיעות והעת שבמהלכה הינו לא מסוגל לעבוד.
 • בשל פגיעה בעבודה הינו לא יכול להיות מועסק במקום העבודה הקודם שלו או בעבודה מתאימה שונה – תוך כדי אסמכתא לאישור רפואי.

מי לא זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה?

 • עובד זר אשר נמצא במדינת בישראל בצורה לא לגלית.
 • מי שעבד בעת שנקבעה לו אי כושר עבודה, בהלימה לתעודה הודות אי כושר עבודה.
 • חוסה במעון, אסיר או עציר שבהתאם לחוק הנוער – טיפול והשגחה.
 • מי אשר נפגע בזמן הימצאות בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, ובשל כך השכר שלו מעבודה לא נפגעה בשל הפגיעה מתאונת עבודה.

מידע חיוני עבור מקבלי עוד קצבאות מביטוח לאומי –

 • דמי הפגיעה מוגדרים כהכנסה בזמן של בחינת הזכאות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה.
 • למי אשר מבינכם שזכאי עבור אותה עת אף לדמי פגיעה בעבודה והן לתגמולי מילואים, צריך לבחור מבין שתי הגמלאות.,
 • בשביל העת שבה הנכם זכאים לדמי פגיעה בעבודה אין תהיו זכאים לדמי אבטלה.

על איזה סכומים מדובר כדמי פגיעה לאחר תאונת עבודה?

 • סך דמי הפגיעה לאחר תאונת עבודה פר יום מחושב בהתאם לשבעים וחמישה אחוז מהכנסת המבוטח, אשר חייבת בדמי ביטוח ב- שלושת החודשים שקדמו ל- ראשון בחודש שבו חדל לעבודת מפאת הפגיעה, לחלק ב- תשעים.
 • מנכים מדמי הפגיעה של תאונת עבודה דמי ביטוח בריאות, מס הכנסה ואף דמי ביטוח לאומי.
 • עבור עובד שכיר, גובה ההכנסה שחייבת בדמי ביטוח, כוללת בתוכה שכר של שעות נוספות, שכר פרמיות ומענקים .
 • דמי הפגיעה לא יהיו יותר מאלף וארבעה עשר על ₪ ליום וישולמו לכל היותר בשביל שלוש עשרה שבועות.
 • במידה כי העובד לא קיבל שכר מלא ב- שלושת החודשים שקדמו לפגיעה, תיבחן החלופה לחשב את דמי הפגיעה כביכול קיבל שכר מלא. על העובד להציג לביטוח לאומי היתרים אשר מורים על זאת כי אין העובד קיבל שכר עבודה
 • מלא בשל גורמים בעלי נימוק משכנע, כגון – חופשות, אישורי מחלה, וכיוצא בכך.

מה הינם דמי פגיעה מופחתים?

 • דמי פגיעה מופחתים יוענקו בהתאם לשעות העבודה שנקבעו באישור הרפואי.
 • באם הנכם נמצאים במצב של אי כושר עבודה חלקי ושעות עבודתכם מוזערו בהתאם להיתר של רופא קופת חולים, הנכם תהיו זכאים לדמי פגיעה מופחתים.

את מי ניתן לתבוע אחרי תאונת עבודה?

 • קיימים מנהלים, שבהתאם להרשאה ספציפית מן המוסד לביטוח לאומי, יכולים לשלם את דמי פגיעה לעובדים שלהם, בהתאם לתקנה עשרים ושתיים לתקנות בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה והמוסד לביטוח הלאומי ישיב למנהלים את הכספים ששילמו לעובדים. במצב הנ"ל המעסיק צריך לשלם באופן ישיר לכם את דמי הפגיעה בגובה של שבעים וחמישה אחוז מן השכר, אלא במידה ונקבע משהו שונה בחוזה העבודה בין המעסיק לבין העובד ולתבוע חזרה את דמי הפגיעה מן הביטוח הלאומי, חוץ מסך התביעה בשל שנים עשר הימים הראשונים.
 • במידה והנכם עובדים בקרב כמה בעלי חברות, יגבה ביטוח לאומי את התשלום מכל מעסיק, בהתאם לחלקו היחסי של סכום שכר העבודה הסטנדרטי שלכם בקרב אותו מעסיק אל מול הסך הכולל של שכר העבודה הנורמטיבי שלכם אצל כל המעסיקים שלכם.
LawFeed
סגירה